AEP Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Zorgbureau Daadkracht B.V. | Stephensonstraat 45, 2723RM Zoetermeer | KVK: 60228512

 

Artikel 1 – Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Organisatie:
  Een serviceorganisatie, PGB-bureau, handelend onder de naam: Zorgbureau Daadkracht.
 • Opdrachtgever a:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon  (*zorgverlener) die de organisatie verzoekt service te bieden met betrekking tot haar/zijn (thuis)zorgdiensten aan opdrachtgever b (cq zorgvrager);
 • Opdrachtgever b:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de organisatie verzoekt de PCB aanvraag en/of administratie te verzorgen en/of de organisatie verzoekt advies te geven over (thuis)zorgdiensten en/of de organisatie verzoekt (thuis)zorgdiensten te organiseren/coördineren waarbij opdrachtgever b de regie behoudt omtrent de te verlenen diensten door organisatie en zorgverlener.
 • *Zorgverlener:
  De persoon die feitelijk bij de opdrachtgever b (cq zorgvrager) haar/zijn (thuis)zorgdiensten aanbiedt.
  Deze zelfstandig optredende zorgverlener werkt niet in dienstverband. Zij/hij is als opdrachtnemer werkzaam onder een ‘overeenkomst van opdracht’ met opdrachtgever b
  (cq zorgvrager). Zij/hij is derhalve niet verzekerd volgens de wettelijke werknemersverzekeringen en is zelf verantwoordelijk voor vervangende verzekeringen en belastingverplichtingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die Zorgbureau Daadkracht op verzoek van opdrachtgever a/b uitvoert. De werkzaamheden zijn benoemd in de tarievenlijst van Zorgbureau Daadkracht en/of zijn vermeld in de overeenkomst van Zorgbureau Daadkracht met de opdrachtgever a/b. Zorgbureau Daadkracht voert werkzaamheden zelfstandig en voor eigen risico en verantwoordelijk uit. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden heeft Zorgbureau Daadkracht een inspanningsverplichting.

Artikel 3 – Tarieven en facturering

 1. De tarieven die Zorgbureau Daadkracht voor de werkzaamheden in rekening brengt, staan vermeld in de tarievenlijst van Zorgbureau Daadkracht en/of vermeld in de overeenkomst van Zorgbureau Daadkracht met opdrachtgever a/b. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 4 – Betaling

 1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 2. Alle kosten die ontstaan ten gevolge van te late betaling evenals van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Klachtenprocedure

Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van Zorgbureau Daadkracht van toepassing.

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Zorgbureau Daadkracht is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever b (cq zorgvrager) en/of derden toegebracht door zorgverlener.
 2. Zorgbureau Daadkracht heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haar Indien opdrachtgever a/b schade lijdt die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden zal deze gemeld worden aan de verzekeraar voor verdere afhandeling. Opdrachtgever a/b gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden, de aansprakelijkheid van Zorgbureau Daadkracht is beperkt tot i) de dekking van genoemde verzekering en ii) het bedrag dat in het kader van de verzekering wordt toegekend.
 3. Zorgbureau Daadkracht vrijwaart de opdrachtgever a/b voor aanspraken van andere bij het PCB betrokken instanties. De vrijwaring geldt alleen indien schade is ontstaan door schuld of verwijtbaar gedrag van Zorgbureau Daadkracht. De vrijwaring geldt niet als schade is ontstaan door kwade opzet van de opdrachtgever a/b.

Artikel 7 – Privacy

In het kader van haar activiteiten registreert Zorgbureau Daadkracht  persoonlijke gegevens van opdrachtgevers b, zorgverleners en medewerkers Zorgbureau Daadkracht.

Zorgbureau Daadkracht zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfsvoering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is. Het privacyreglement van Zorgbureau Daadkracht is op deze registratie van toepassing.

Artikel 8 – Geheimhouding

Zorgbureau Daadkracht zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever a/b gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen Zorgbureau Daadkracht  en andere relevante betrokkenen.

Artikel 9 – Adreswijziging of naamswijziging

De opdrachtgever a/b dient Zorgbureau Daadkracht uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en/of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres/naamswijziging. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres en/of naamswijziging.

 Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.